Source code for abydos.phones._phones

# Copyright 2014-2020 by Christopher C. Little.
# This file is part of Abydos.
#
# Abydos is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# Abydos is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with Abydos. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

"""abydos.phones._phones.

The phones module implements phonetic feature coding, decoding, and comparison
functions.
"""

from unicodedata import normalize

__all__ = ['cmp_features', 'get_feature', 'ipa_to_features']


_PHONETIC_FEATURES = {
  't': 2783230754502126250,
  't͇': 2783230754502126250,
  't̪': 2783230479624219306,
  't̠': 2783231579135847082,
  'd': 2783230754501864106,
  'd͇': 2783230754501864106,
  'd̪': 2783230479623957162,
  'd̠': 2783231579135584938,
  's': 2783230754502125978,
  's͇': 2783230754502125978,
  's̪': 2783230479624219034,
  's̟': 2783230479624219034,
  'z': 2783230754501863834,
  'z͇': 2783230754501863834,
  'z̪': 2783230479623956890,
  'z̟': 2783230479623956890,
  'θ̱': 2783230754502125994,
  'θ͇': 2783230754502125994,
  'ɹ̝̊': 2783230754502125994,
  'ð̠': 2783230754501863850,
  'ð͇': 2783230754501863850,
  'ɹ̝': 2783230754501863850,
  'ɬ': 2783230754502060454,
  'ɮ': 2783230754501863846,
  'θ': 2783230479624219050,
  's̄': 2783230479624219034,
  'ð': 2783230479623956906,
  'ð̞': 2693158487076546986,
  'ʃ': 2783231556184615322,
  'ʃʲ': 2783231556184615322,
  'š': 2783231556184615322,
  'ɹ̠̊˔': 2783231579135846826,
  'ʒ': 2783231556184353178,
  'ʒʲ': 2783231556184353178,
  'ž': 2783231556184353178,
  'ɹ̠˔': 2783231579135584682,
  'c': 2783233463150095018,
  'ɟ': 2783233463149832874,
  'ç': 2783233463150094762,
  'ʝ': 2783233463149832618,
  'p': 2781720575281375914,
  'p̪': 2781702983095331498,
  'p͆': 2781702983095331498,
  'b': 2781720575281113770,
  'b̪': 2781702983095069354,
  'b͆': 2781702983095069354,
  'f': 2781702983095331242,
  'v': 2781702983095069098,
  'ɸ': 2781720575281375658,
  'ɸ̞': 2691648582733965738,
  'β': 2781720575281113514,
  'β̞': 2691648582733703594,
  'k': 2783233462881659562,
  'ɡ': 2783233462881397418,
  'g': 2783233462881397418,
  'x': 2783233462881659306,
  'x̞': 2981391846485961130,
  'ɣ': 2783233462881397162,
  'ɰ': 2981391846485698986,
  'ɣ̞': 2981391846485698986,
  'ɣ˕': 2981391846485698986,
  'q': 2783233480061528746,
  'ɢ': 2783233480061266602,
  'χ': 2783233480061528490,
  'x̣': 2783233480061528490,
  'χ̞': 2693161487514118570,
  'ʁ': 2783233480061266346,
  'ʁ̝': 2783233480061266346,
  'ʁ̞': 2693161487513856426,
  'ħ': 2783233503273855402,
  'ħ̞': 2693161510726445482,
  'ʕ': 2783233503273593258,
  'ʕ̝': 2783233503273593258,
  'ʕ̞': 2693161510726183338,
  'ɑ̯': 2693161510726183338,
  'h': 2783233503281129898,
  'h̃': 2693161510733719914,
  'ɦ': 2783233503280867754,
  'ʔ': 2783233503281179306,
  'm': 2709662981243185770,
  'm̥': 2709662981243447914,
  'ɱ': 2709645389057141354,
  'm̪': 2709645389057141354,
  'n': 2711173160463936106,
  'n̪': 2711172885586029162,
  'n̥': 2711173160464198250,
  'n̊': 2711173160464198250,
  'n̪̊': 2711172885586291306,
  'ɳ': 2711174259975563882,
  'ɳ̊': 2711174259975826026,
  'ɳ̥': 2711174259975826026,
  'ɲ': 2711175869111904874,
  'ñ': 2711175869111904874,
  'n̠ʲ': 2711173944966556266,
  'ɲ̟': 2711173944966556266,
  'ɲ̊': 2711175869112167018,
  'ɲ̥': 2711175869112167018,
  'ŋ': 2711175868843469418,
  'ŋ̊': 2711175868843731562,
  'ɴ': 2711175886023338602,
  'l': 2693158761954453926,
  'l̠': 2693159586588174758,
  'l̪': 2693158487076546982,
  'ɫ': 2693158721554917798,
  'lˠ': 2693158721554917798,
  'lˤ': 2693158721554917798,
  'l̴': 2693158721554917798,
  'ɫ̪': 2693158446677010854,
  'l̪ˠ': 2693158446677010854,
  'l̪ˤ': 2693158446677010854,
  'l̴̪': 2693158446677010854,
  'l̥': 2693158761954716070,
  'ʎ': 2693161470602422694,
  'l̠ʲ': 2693159546457074086,
  'ʎ̟': 2693159546457074086,
  'ʟ': 2693161470333987238,
  'r': 2711173160463936170,
  'r̥': 2711173160464198314,
  'ɹ': 2693158761954453930,
  'ð̠˕': 2693158761954453930,
  'ʀ': 2711175886023338666,
  'ʀ̥': 2711175886023600810,
  'j': 2981391846754134442,
  'i̯': 2981391846754134442,
  'j̊': 2981391846754396586,
  'w': 2978753018579036586,
  'u̯': 2978753018579036586,
  'ɰʷ': 2978753018579036586,
  'ʍ': 2978753018579298730,
  'w̥': 2978753018579298730,
  'ɰᵝ': 2978682649834858922,
  'wᵝ': 2978682649834858922,
  'ɥ': 2978753018847472042,
  'jʷ': 2978753018847472042,
  'ʡ': 2783233503274904234,
  'ʜ': 2783233503274903978,
  'ʢ': 2783233503274641834,
  'ʢ̝': 2783233503274641834,
  'ʢ̞': 2693161510727231914,
  'ᴙ': 2711175909236714154,
  'ʙ': 2709662981243185834,
  'ʋ': 2691630990547659178,
  'ɕ': 2783231539004746138,
  'ʑ': 2783231539004483994,
  'ɾ': 2711173160463935914,
  'ᴅ': 2711173160463935914,
  'ɾ̥': 2711173160464198058,
  'ɾ̊': 2711173160464198058,
  'ᴅ̥': 2711173160464198058,
  'ᴅ̊': 2711173160464198058,
  'ɾ̃': 2711173160463935850,
  'n̆': 2711173160463935850,
  'ⱱ': 2709645389057141162,
  'ⱱ̟': 2709662981243185578,
  'w̆': 2709662981243185578,
  'b̆': 2709662981243185578,
  'ɢ̆': 2711175886023338410,
  'ʀ̆': 2711175886023338410,
  'ʡ̯': 2711175909236713898,
  'ɺ': 2711173160463935910,
  'ʎ̯': 2711175869111904678,
  'ʟ̆': 2711175868843469222,
  'ʈ': 2783231854013754026,
  'ɖ': 2783231854013491882,
  'ʂ': 2783231854013753754,
  'ʐ': 2783231854013491610,
  'ɻ': 2693159861466081706,
  'ɽ': 2711174259975563690,
  'ɽ͡r': 2711174259975563946,
  'ɭ': 2693159861466081702,
  'ɭ̆': 2711174259975563686,
  'ɺ˞': 2711174259975563686,
  'ɺ̢': 2711174259975563686,
  'ꞎ': 2783231854013688230,
  'ʎ̝̊': 2783233463150094758,
  'ʟ̝̊': 2783233462881659302,
  'ʟ̝': 2783233462881397158,
  # affricates & co-articulated
  't͡ʃ': 2783231556184615833,
  'ʧ': 2783231556184615833,
  't͜ʃ': 2783231556184615833,
  't̠ʲʃ': 2783231556184615833,
  'č': 2783231556184615833,
  'd͡ʒ': 2783231556184353689,
  'ʤ': 2783231556184353689,
  'd͜ʒ': 2783231556184353689,
  'd̠ʲʒ': 2783231556184353689,
  'ǯ': 2783231556184353689,
  't͡s': 2783230754502126489,
  'ʦ': 2783230754502126489,
  't͜s': 2783230754502126489,
  't̪͡s̪': 2783230479624219545,
  't͡s̪': 2783230479624219545,
  't̟͡s̟': 2783230479624219545,
  't͡s̟': 2783230479624219545,
  'ʦ̪': 2783230479624219545,
  'ʦ̟': 2783230479624219545,
  't͡θ̠': 2783230754502126505,
  't͡θ͇': 2783230754502126505,
  't͡θ': 2783230479624219561,
  't͜θ': 2783230479624219561,
  't̪͡θ': 2783230479624219561,
  't̟͡θ': 2783230479624219561,
  'd͡z': 2783230754501864345,
  'ʣ': 2783230754501864345,
  'd͜z': 2783230754501864345,
  'd̪͡z̪': 2783230479623957401,
  'd͡z̪': 2783230479623957401,
  'd̟͡z̟': 2783230479623957401,
  'd͡z̟': 2783230479623957401,
  'ʣ̪': 2783230479623957401,
  'ʣ̟': 2783230479623957401,
  'd͡ð̠': 2783230754501864361,
  'd͡ð̳': 2783230754501864361,
  'd͡ð': 2783230479623957417,
  'd͜ð': 2783230479623957417,
  'd̪͡ð': 2783230479623957417,
  'd̟͡ð': 2783230479623957417,
  'k͡x': 2783233462881659817,
  'ɡ͡ɣ': 2783233462881397673,
  'g͡ɣ': 2783233462881397673,
  'p͡f': 2781738167467420585,
  'p̪͡f': 2781702983095331753,
  'b͡v': 2781738167467158441,
  'b̪͡v': 2781702983095069609,
  'b̪͜v': 2781702983095069609,
  't͡ɕ': 2783231539004746649,
  't͜ɕ': 2783231539004746649,
  'ʨ': 2783231539004746649,
  'd͡ʑ': 2783231539004484505,
  'd͜ʑ': 2783231539004484505,
  'ʥ': 2783231539004484505,
  'ʈ͡ʂ': 2783231854013754265,
  't͡ʂ': 2783231854013754265,
  'ɖ͡ʐ': 2783231854013492121,
  'd͡ʐ': 2783231854013492121,
  't͡ɬ': 2783230754502060965,
  't͜ɬ': 2783230754502060965,
  'ƛ': 2783230754502060965,
  'd͡ɮ': 2783230754501864357,
  'c͡ç': 2783233463150095273,
  'c͜ç': 2783233463150095273,
  'ɟ͡ʝ': 2783233463149833129,
  'c͡ʎ̝̥': 2783233463150095269,
  'k͡ʟ̝̊': 2783233462881659813,
  'ɡ͡ʟ̝': 2783233462881397669,
  'q͡χ': 2783233480061529001,
  'ɢ͡ʁ': 2783233480061266857,
  'ɢ͜ʁ': 2783233480061266857,
  'ɧ': 2783231813614217626,
  'k͡p': 2781720534881839786,
  'k͜p': 2781720534881839786,
  'ɡ͡b': 2781720534881577642,
  'kʷ': 2780594634974997162,
  'k͡w': 2780594634974997162,
  'k͜w': 2780594634974997162,
  'kʷh': 2780594634974931626,
  'gʷ': 2780594634974735018,
  'g͡w': 2780594634974735018,
  'gʷh': 2780594634974669482,
  # implosives
  'ɓ̥': 2781720575281355434,
  'ƥ': 2781720575281355434,
  'pʼ↓': 2781720575281355434,
  'ɓ': 2781720575281093290,
  'ɗ̥': 2783230754502105770,
  'ƭ': 2783230754502105770,
  'tʼ↓': 2783230754502105770,
  'ɗ': 2783230754501843626,
  'ᶑ': 2783231854013471402,
  'ʄ̊': 2783233463150074538,
  'ƈ': 2783233463150074538,
  'cʼ↓': 2783233463150074538,
  'ʄ': 2783233463149812394,
  'ɠ': 2783233462881376938,
  'ʛ': 2783233480061246122,
  # clicks
  'ʘ': 2781720575281374890,
  'ʘʰ': 2781720575281309354,
  'ʘ̬': 2781720575281112746,
  'ᶢʘ': 2781720575281112746,
  'ʘ̃': 2781720575281112682,
  'ᵑʘ': 2781720575281112682,
  'ᵐʘ': 2781720575281112682,
  'ʘ̥̃ʰ': 2781720575281309290,
  'ᵑ̊ʘʰ': 2781720575281309290,
  'ʘ̃ˀ': 2781720575281358442,
  'ᵑʘˀ': 2781720575281358442,
  'ʘ̃͜ʔ': 2781720575281358442,
  'ᵑ̊ʘˀ': 2781720575281358442,
  'ǀ': 2783230479624218282,
  'ʇ': 2783230479624218282,
  'ǀ̬': 2783230479623956138,
  'ʇ̬': 2783230479623956138,
  'ᶢǀ': 2783230479623956138,
  'ᶢʇ': 2783230479623956138,
  'ǀ̃': 2783230479623956074,
  'ʇ̃': 2783230479623956074,
  'ᵑǀ': 2783230479623956074,
  'ⁿǀ': 2783230479623956074,
  'ᵑʇ': 2783230479623956074,
  'ǀ̥̃ʰ': 2783230479624152682,
  'ʇ̥̃ʰ': 2783230479624152682,
  'ᵑ̊ǀʰ': 2783230479624152682,
  'ᵑ̊ʇʰ': 2783230479624152682,
  'ǀ̃ˀ': 2783230479624201834,
  'ʇ̃ˀ': 2783230479624201834,
  'ᵑǀˀ': 2783230479624201834,
  'ᵑʇˀ': 2783230479624201834,
  'ᵑ̊ǀˀ': 2783230479624201834,
  'ᵑ̊ʇˀ': 2783230479624201834,
  'ǃ': 2783230754502125226,
  'ʗ': 2783230754502125226,
  'ǃʰ': 2783230754502059690,
  'ʗʰ': 2783230754502059690,
  'ǃ̬': 2783230754501863082,
  'ʗ̬': 2783230754501863082,
  'ᶢǃ': 2783230754501863082,
  'ᶢʗ': 2783230754501863082,
  'ǃ̃': 2783230754501863018,
  'ᵑǃ': 2783230754501863018,
  'ʗ̃': 2783230754501863018,
  'ᵑʗ': 2783230754501863018,
  'ǃ̥̃ʰ': 2783230754502059626,
  'ʗ̃̊ʰ': 2783230754502059626,
  'ᵑ̊ǃʰ': 2783230754502059626,
  'ᵑ̊ʗʰ': 2783230754502059626,
  'ǃ̃ˀ': 2783230754502108778,
  'ʗ̃ˀ': 2783230754502108778,
  'ᵑǃˀ': 2783230754502108778,
  'ᵑʗˀ': 2783230754502108778,
  'ǂ': 2783233463150093994,
  'ʄ̵': 2783233463150093994,
  '⨎': 2783233463150093994,
  'ǂʰ': 2783233463150028458,
  'ǂ̬': 2783233463149831850,
  'ᶢǂ': 2783233463149831850,
  'ǂ̃': 2783233463149831786,
  'ᵑǂ': 2783233463149831786,
  'ǂ̥̃ʰ': 2783233463150028394,
  'ᵑ̊ǂʰ': 2783233463150028394,
  'ǂ̃ˀ': 2783233463150077546,
  'ᵑǂˀ': 2783233463150077546,
  'ᵑǂ͡ʔ': 2783233463150077546,
  'ᵑ̊ǂˀ': 2783233463150077546,
  'ǃ͡s': 2783233463150093978,
  'ǂᶴ': 2783233463150093978,
  'ǁ': 2783230754502125222,
  'ʖ': 2783230754502125222,
  'ǁʰ': 2783230754502059686,
  'ʖʰ': 2783230754502059686,
  'ǁ̬': 2783230754501863078,
  'ʖ̬': 2783230754501863078,
  'ᶢǁ': 2783230754501863078,
  'ᶢʖ': 2783230754501863078,
  'ǁ̃': 2783230754501863014,
  'ʖ̃': 2783230754501863014,
  'ᵑǁ': 2783230754501863014,
  'ᵑʖ': 2783230754501863014,
  'ǁ̥̃ʰ': 2783230754502059622,
  'ʖ̥̃ʰ': 2783230754502059622,
  'ᵑ̊ǁʰ': 2783230754502059622,
  'ᵑ̊ʖʰ': 2783230754502059622,
  'ǁ̃ˀ': 2783230754502108774,
  'ʖ̃ˀ': 2783230754502108774,
  'ᵑǁˀ': 2783230754502108774,
  'ᵑʖˀ': 2783230754502108774,
  'ᵑǁ͡ʔ': 2783230754502108774,
  'ʖ̃͜ʔ': 2783230754502108774,
  'ǃ˞': 2783231854013753002,
  'ǃǁ': 2783231854013753002,
  '‼': 2783231854013753002,
  '!!': 2783231854013753002,
  'ǃ˞ʰ': 2783231854013687466,
  '‼ʰ': 2783231854013687466,
  '!!ʰ': 2783231854013687466,
  'ǃ̬˞': 2783231854013490858,
  'ᶢǃ˞': 2783231854013490858,
  '‼̬': 2783231854013490858,
  '!!̬': 2783231854013490858,
  'ᶢ‼': 2783231854013490858,
  'ᶢ!!': 2783231854013490858,
  'ǃ̃˞': 2783231854013490794,
  'ᵑǃ˞': 2783231854013490794,
  '‼̃': 2783231854013490794,
  '!!̃': 2783231854013490794,
  'ᵑ‼': 2783231854013490794,
  'ᵑ!!': 2783231854013490794,
  'ǃ̥̃˞ʰ': 2783231854013687402,
  'ᵑ̊ǃ˞ʰ': 2783231854013687402,
  '‼̥̃ʰ': 2783231854013687402,
  '!!̥̃ʰ': 2783231854013687402,
  'ᵑ̊‼ʰ': 2783231854013687402,
  'ᵑ̊!!ʰ': 2783231854013687402,
  'ǃ̃˞ˀ': 2783231854013736554,
  'ᵑǃ˞͜ʔ': 2783231854013736554,
  'ᵑ̊‼ˀ': 2783231854013736554,
  'ᵑ‼ˀ': 2783231854013736554,
  '‼̃ˀ': 2783231854013736554,
  'ᵑ̊!!ˀ': 2783231854013736554,
  'ᵑ!!ˀ': 2783231854013736554,
  '!!̃ˀ': 2783231854013736554,
  # vowels
  'i': 1826957412996131242,
  'ɪ': 1826957413067434410,
  'ɩ': 1826957413067434410,
  'u': 1825831513894594986,
  'ʊ': 1825831513965898154,
  'ɷ': 1825831513965898154,
  'ᴜ': 1825831513965898154,
  'ɯ̽': 1826957413872740778,
  'ʊ̜': 2115187790024452522,
  'e': 1826957430176000426,
  'ɛ': 1826957430247303594,
  'o': 1825831531074464170,
  'ɤ': 1826957430981306794,
  'ɔ': 1825831531145767338,
  'ʌ': 1826957431052609962,
  'a': 1826957425952336298,
  'a̟': 1826957425952336298,
  'æ̞': 1826957425952336298,
  'ɶ': 1825831526045493674,
  'æ': 1826957425885227434,
  'y': 1825831513089288618,
  'ʏ': 1825831513160591786,
  'ø': 1825831530269157802,
  'œ': 1825831530340460970,
  'ə': 1828083331160779178,
  'ɵ̞': 1825831531347093930,
  'ə̹': 1825831531347093930,
  'ɞ̝': 1825831531347093930,
  'ɘ̞': 1826957431253936554,
  'ɯ': 1826957413805631914,
  'ɒ': 1825831526850800042,
  'ɑ': 1826957426757642666,
  'ɨ': 1826957414069873066,
  'ï': 1826957414069873066,
  'ʉ': 1825831514163030442,
  'ü': 1825831514163030442,
  'ɘ': 1826957431249742250,
  'ë': 1826957431249742250,
  'ɵ': 1825831531342899626,
  'ö': 1825831531342899626,
  'ɜ': 1826957431316851114,
  'ɛ̈': 1826957431316851114,
  'ɞ': 1825831531410008490,
  'ɔ̈': 1825831531410008490,
  'ä': 1826957427026078122,
  'a̠': 1826957427026078122,
  'ɑ̈': 1826957427026078122,
  'ɐ̞': 1826957427026078122,
  'ɐ': 1828083326865811882,
  'ɜ̞': 1826957426958969258,
  'ɞ̞': 1825831527052126634,
  'ɪ̟': 1826957413063240106,
  'ʏ̟': 1825831513156397482,
  'ʏ̫': 1825550038183881130,
  'ʏʷ': 1825550038183881130,
  'ɪʷ': 1825550038183881130,
  'y̫': 1825550038112577962,
  'yʷ': 1825550038112577962,
  'iʷ': 1825550038112577962,
  'u͍': 1825761145150417322,
  'ɯᵝ': 1825761145150417322,
  'ɯ͡β̞': 1825761145150417322,
  'ʉ͍': 1825761145418852778,
  'ɨᵝ': 1825761145418852778,
  'ɨ͡β̞': 1825761145418852778,
  'ɪ̈': 1826957414136981930,
  'ɨ̞': 1826957414136981930,
  'ɘ̝': 1826957414136981930,
  'ʊ̈': 1825831514230139306,
  'ʉ̞': 1825831514230139306,
  'ø̫': 1825550055292447146,
  'øʷ': 1825550055292447146,
  'eʷ': 1825550055292447146,
  'e̞': 1826957430180194730,
  'ɛ̝': 1826957430180194730,
  'ø̞': 1825831530273352106,
  'œ̝': 1825831530273352106,
  'o̞': 1825831531078658474,
  'ɔ̝': 1825831531078658474,
  'ɤ̞': 1826957430985501098,
  'ʌ̝': 1826957430985501098,
  # feature diacritics
  'ʰ': 65536,
  'ʱ': 327680,
  '̤': 327680,
  'ʼ': 16384,
  '̚': 131072,
  '̬': 262144,
  '̌': 262144,
  '̥': 524288,
  '̊': 524288,
  'ʷ': 6737807255011328,
  'ʲ': 103012106240,
  '̰': 278528,
  '̩': 1152921504606846976,
  '̯': 2305843009213693952,
  '̃': 64,
  '̨': 64,
  '͊': 128,
  'ˠ': 98180268032,
  '̴': 98180268032,
  'ˤ': 32505856,
  '̘': 23068672,
  '̙': 26214400,
  '˭': 688256,
}

_FEATURE_MASK = {
  'syllabic': 3458764513820540928,
  'consonantal': 864691128455135232,
  'sonorant': 216172782113783808,
  'approximant': 54043195528445952,
  'labial': 13510798882111488,
  'round': 3377699720527872,
  'protruded': 844424930131968,
  'compressed': 211106232532992,
  'labiodental': 52776558133248,
  'coronal': 13194139533312,
  'anterior': 3298534883328,
  'distributed': 824633720832,
  'dorsal': 206158430208,
  'high': 51539607552,
  'low': 12884901888,
  'front': 3221225472,
  'back': 805306368,
  'tense': 201326592,
  'pharyngeal': 50331648,
  'atr': 12582912,
  'rtr': 3145728,
  'voice': 786432,
  'spread_glottis': 196608,
  'constricted_glottis': 49152,
  'glottalic_suction': 12288,
  'velaric_suction': 3072,
  'continuant': 768,
  'nasal': 192,
  'strident': 48,
  'lateral': 12,
  'delayed_release': 3,
}


[docs]def ipa_to_features(ipa): """Convert IPA to features. This translates an IPA string of one or more phones to a list of ints representing the features of the string. Parameters ---------- ipa : str The IPA representation of a phone or series of phones Returns ------- list of ints A representation of the features of the input string Examples -------- >>> ipa_to_features('mut') [2709662981243185770, 1825831513894594986, 2783230754502126250] >>> ipa_to_features('fon') [2781702983095331242, 1825831531074464170, 2711173160463936106] >>> ipa_to_features('telz') [2783230754502126250, 1826957430176000426, 2693158761954453926, 2783230754501863834] .. versionadded:: 0.1.0 """ features = [] pos = 0 ipa = normalize('NFD', ipa.lower()) maxsymlen = max(len(_) for _ in _PHONETIC_FEATURES) while pos < len(ipa): found_match = False for i in range(maxsymlen, 0, -1): if ( pos + i - 1 <= len(ipa) and ipa[pos : pos + i] in _PHONETIC_FEATURES ): features.append(_PHONETIC_FEATURES[ipa[pos : pos + i]]) pos += i found_match = True if not found_match: features.append(-1) pos += 1 return features
[docs]def ipa_to_feature_dicts(ipa): """Convert IPA to a feature dict list. This translates an IPA string of one or more phones to a list of dicts representing the features of the string. Parameters ---------- ipa : str The IPA representation of a phone or series of phones Returns ------- list of dicts A representation of the features of the input string Examples -------- >>> ipa_to_feature_dicts('mut') [{'syllabic': '-', 'consonantal': '+', 'sonorant': '+', 'approximant': '-', 'labial': '+', 'round': '-', 'protruded': '-', 'compressed': '-', 'labiodental': '-', 'coronal': '-', 'anterior': '0', 'distributed': '0', 'dorsal': '-', 'high': '0', 'low': '0', 'front': '0', 'back': '0', 'tense': '0', 'pharyngeal': '-', 'atr': '0', 'rtr': '0', 'voice': '+', 'spread_glottis': '-', 'constricted_glottis': '-', 'glottalic_suction': '-', 'velaric_suction': '-', 'continuant': '-', 'nasal': '+', 'strident': '-', 'lateral': '-', 'delayed_release': '-'}, {'syllabic': '+', 'consonantal': '-', 'sonorant': '+', 'approximant': '+', 'labial': '+', 'round': '+', 'protruded': '-', 'compressed': '-', 'labiodental': '-', 'coronal': '-', 'anterior': '0', 'distributed': '0', 'dorsal': '+', 'high': '+', 'low': '-', 'front': '-', 'back': '+', 'tense': '+', 'pharyngeal': '+', 'atr': '+', 'rtr': '-', 'voice': '+', 'spread_glottis': '-', 'constricted_glottis': '-', 'glottalic_suction': '-', 'velaric_suction': '-', 'continuant': '+', 'nasal': '-', 'strident': '-', 'lateral': '-', 'delayed_release': '-'}, {'syllabic': '-', 'consonantal': '+', 'sonorant': '-', 'approximant': '-', 'labial': '-', 'round': '0', 'protruded': '0', 'compressed': '0', 'labiodental': '0', 'coronal': '+', 'anterior': '+', 'distributed': '-', 'dorsal': '-', 'high': '0', 'low': '0', 'front': '0', 'back': '0', 'tense': '0', 'pharyngeal': '-', 'atr': '0', 'rtr': '0', 'voice': '-', 'spread_glottis': '-', 'constricted_glottis': '-', 'glottalic_suction': '-', 'velaric_suction': '-', 'continuant': '-', 'nasal': '-', 'strident': '-', 'lateral': '-', 'delayed_release': '-'}] .. versionadded:: 0.4.1 """ features = [] pos = 0 ipa = normalize('NFD', ipa.lower()) maxsymlen = max(len(_) for _ in _PHONETIC_FEATURES) while pos < len(ipa): found_match = False for i in range(maxsymlen, 0, -1): if ( pos + i - 1 <= len(ipa) and ipa[pos : pos + i] in _PHONETIC_FEATURES ): feature_int = _PHONETIC_FEATURES[ipa[pos : pos + i]] feature_dict = {} for feature in _FEATURE_MASK.keys(): # each feature mask contains two bits, one each for - and + mask = _FEATURE_MASK[feature] # the lower bit represents + pos_mask = mask >> 1 masked = feature_int & mask if masked == 0: feature_dict[feature] = '0' # 0 elif masked == mask: feature_dict[feature] = '+/-' # +/- elif masked & pos_mask: feature_dict[feature] = '+' # + else: feature_dict[feature] = '-' # - features.append(feature_dict) pos += i found_match = True if not found_match: features.append({}) pos += 1 return features
[docs]def get_feature(vector, feature): """Get a feature vector. This returns a list of ints, equal in length to the vector input, representing presence/absence/neutrality with respect to a particular phonetic feature. Parameters ---------- vector : list A tuple or list of ints representing the phonetic features of a phone or series of phones (such as is returned by the ipa_to_features function) feature : str A feature name from the set: - ``syllabic`` - ``consonantal`` - ``sonorant`` - ``approximant`` - ``labial`` - ``round`` - ``protruded`` - ``compressed`` - ``labiodental`` - ``coronal`` - ``anterior`` - ``distributed`` - ``dorsal`` - ``high`` - ``low`` - ``front`` - ``back`` - ``tense`` - ``pharyngeal`` - ``atr`` - ``rtr`` - ``voice`` - ``spread_glottis`` - ``constricted_glottis`` - ``glottalic_suction`` - ``velaric_suction`` - ``continuant`` - ``nasal`` - ``strident`` - ``lateral`` - ``delayed_release`` Returns ------- list of ints A list indicating presence/absence/neutrality with respect to the feature Raises ------ AttributeError feature must be one of ... Examples -------- >>> tails = ipa_to_features('telz') >>> get_feature(tails, 'consonantal') [1, -1, 1, 1] >>> get_feature(tails, 'sonorant') [-1, 1, 1, -1] >>> get_feature(tails, 'nasal') [-1, -1, -1, -1] >>> get_feature(tails, 'coronal') [1, -1, 1, 1] .. versionadded:: 0.1.0 """ # :param bool binary: if False, -1, 0, & 1 represent -, 0, & + # if True, only binary oppositions are allowed: # 0 & 1 represent - & + and 0s are mapped to - if feature not in _FEATURE_MASK: raise AttributeError( "feature must be one of: '{}'".format( "', '".join(_FEATURE_MASK.keys()) ) ) # each feature mask contains two bits, one each for - and + mask = _FEATURE_MASK[feature] # the lower bit represents + pos_mask = mask >> 1 retvec = [] for char in vector: if char < 0: retvec.append(float('NaN')) else: masked = char & mask if masked == 0: retvec.append(0) # 0 elif masked == mask: retvec.append(2) # +/- elif masked & pos_mask: retvec.append(1) # + else: retvec.append(-1) # - return retvec
[docs]def cmp_features(feat1, feat2, weights=None): """Compare features. This returns a number in the range [0, 1] representing a comparison of two feature bundles. If one of the bundles is negative, -1 is returned (for unknown values) If the bundles are identical, 1 is returned. If they are inverses of one another, 0 is returned. Otherwise, a float representing their similarity is returned. Parameters ---------- feat1 : int A feature bundle feat2 : int A feature bundle weights : None or list or tuple or dict If None, all features are of equal significance and a simple normalized hamming distance of the features is calculated. If a list or tuple of numeric values is supplied, the values are inferred as the weights for each feature, in order of the features listed in _FEATURE_MASK. If a dict is supplied, its key values should match keys in _FEATURE_MASK to which each weight (value) should be assigned. Missing values in all cases are assigned a weight of 0 and will be omitted from the comparison. Returns ------- float A comparison of the feature bundles Examples -------- >>> cmp_features(ipa_to_features('l')[0], ipa_to_features('l')[0]) 1.0 >>> cmp_features(ipa_to_features('l')[0], ipa_to_features('n')[0]) 0.8709677419354839 >>> cmp_features(ipa_to_features('l')[0], ipa_to_features('z')[0]) 0.8709677419354839 >>> cmp_features(ipa_to_features('l')[0], ipa_to_features('i')[0]) 0.564516129032258 .. versionadded:: 0.1.0 .. versionchanged:: 0.4.1 Added weights parameter for modifiable feature weighting """ if feat1 < 0 or feat2 < 0: return 0.0 if feat1 == feat2: return 1.0 # This should be handled some other way since this will take a long time # when done repeatedly. Maybe convert to a class & save the weights list. if weights is not None: if isinstance(weights, dict): weights = [ weights[feature] if feature in weights else 0 for feature in sorted( _FEATURE_MASK, key=_FEATURE_MASK.get, reverse=True ) ] elif isinstance(weights, (list, tuple)): weights = list(weights) + [0] * (len(_FEATURE_MASK) - len(weights)) else: raise TypeError('weights must be a dist, list, or tuple.') magnitude = sum(weights) if weights else len(_FEATURE_MASK) """ # Alternate implementation diff_feats = 0 i = 0 while feat1 or feat2: f1 = feat1 & 0b11 f2 = feat2 & 0b11 if (not (0b11 in {f1, f2} and (f1 in {0b01, 0b10} or f2 in {0b01, 0b10}))) and (f1 != f2): diff_feats += weights[i] if weights else 1 feat1 >>= 2 feat2 >>= 2 i += 1 return 1 - (diff_feats / magnitude) """ featxor = feat1 ^ feat2 diffbits = 0 i = 0 while featxor: if featxor & 0b1: diffbits += weights[i] if weights else 1 featxor >>= 1 if featxor & 0b1: diffbits += weights[i] if weights else 1 featxor >>= 1 i += 1 return 1 - (0 if not diffbits else (diffbits / (2 * magnitude)))
if __name__ == '__main__': import doctest doctest.testmod()